Phường 08

0.00 (0 votes)
Phường 08
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Năm 1978 Y viện Quảng Đông được công lập hóa theo chủ trương của Chính phủ và một thời gian sau được đổi tên thành Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
411