Phường 03

0.00 (0 votes)
Phường 03
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện 175 ra đời ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (26/5/1975), từ 3 bệnh viện: K116, K72, K59 và một số đội điều trị, với tên gọi ban đầu là Viện Quân y 175
474