0.00 (0 votes)
Phường 01
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Cơ quan chính : Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM192 Hàm Tử, Phường 1, Quận 5, TP.HCM· Tel : 9.234.675 - 9/234/823· Fax : 9.234.880 Ngoài ra Trung tâm còn có 2 cơ sở khác :
350