Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/danhapho/danhbaphongkham.net/includes/defines.php on line 11

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/danhapho/danhbaphongkham.net/includes/framework.php on line 11
Bệnh Viện Tâm Thần - Danh bạ phòng khám, bệnh viện, danh bạ y tế Việt Nam
0.00 (0 votes)
Phường 01
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Cơ quan chính : Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM192 Hàm Tử, Phường 1, Quận 5, TP.HCM· Tel : 9.234.675 - 9/234/823· Fax : 9.234.880 Ngoài ra Trung tâm còn có 2 cơ sở khác :
215