Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/danhapho/danhbaphongkham.net/includes/defines.php on line 11

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/danhapho/danhbaphongkham.net/includes/framework.php on line 11
Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình - Danh bạ phòng khám, bệnh viện, danh bạ y tế Việt Nam
0.00 (0 votes)
Phường 01
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình được xếp loại bệnh viện chuyên khoa đầu ngành hạng I trong điều trị chuyên khoa sâu về chấn thương chỉnh hình và là nơi giảng dạy, thực hành của sinh viên y dược.
188
0.00 (0 votes)
Phường 01
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình được hành lập từ năm 1962
177