0.00 (0 votes)
Phường 01
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình được xếp loại bệnh viện chuyên khoa đầu ngành hạng I trong điều trị chuyên khoa sâu về chấn thương chỉnh hình và là nơi giảng dạy, thực hành của sinh viên y dược.
330
0.00 (0 votes)
Phường 01
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình được hành lập từ năm 1962
299